O nas

Fundacja Języka Polskiego została założona przez pracowników Instytutu Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim w październiku 2008 r. w poczuciu troski o język polski, jego historię, kulturę i rozwój oraz w celu popularyzacji wiedzy o polszczyźnie.

Głównym celem Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, związanych z szeroko pojętą edukacją humanistyczną.

Fundacja wspomaga inicjatywy związane z kulturą języka polskiego i wiedzą o nim, prowadzi też szkolenia i warsztaty z zakresu poprawności językowej i skutecznej komunikacji.
 

Cele Fundacji

Realizacja celów statutowych Fundacji polega na:
 • upowszechnianiu wiedzy o języku polskim;
 • poradnictwie językowym i krzewieniu kultury języka polskiego;
 • wspieraniu badań nad językiem polskim w kraju i poza jego granicami;
 • promocji działań mających służyć budowaniu tolerancji kulturowej i etnicznej;
 • wspomaganiu procesu kształcenia na szczeblu uniwersyteckim w zakresie przedmiotów polonistycznych i slawistycznych;
 • kształtowaniu świadomości kulturowej i obywatelskiej;
 • podejmowaniu badań nad dziedzictwem kulturowym;
 • wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, szczególnie głuchych i z wadami wymowy;
 • pokonywaniu barier społecznych i językowych: krzewieniu postaw tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, szczególnie głuchych i z wadami wymowy;
 • propagowaniu idei Polskiego Języka Migowego (PJM).

Zadania Fundacji

Realizacja zadań
 1. Inspirowanie, finansowanie (lub współfinansowanie) i prowadzenie:
  1. prac badawczych nad historią i współczesnością języka polskiego;
  2. badań terenowych i naukowych obozów językoznawczych;
  3. prac badawczych nad relacjami języka polskiego z innymi językami.